>
Loading

الکتروریس آزمایشگاهی

کد محصول: 196
ناموجود
الکتروریس آزمایشگاهی
معرفی محصول:
 از ایــن دســتگاه بــرای انجام کارهای پژوهشــی و تولیــد نانوالیاف در مقیاس آزمایشــگاهی اســتفاده می شود.
مشخصات فنی:
ایــن دســتگاه دارای دو مــدل  ES2000 و ES1000 اســت. تفــاوت مــدل ES2000 در تعــداد سیســتم  روبــش اســت. توســط این دســتگاه مشــخصات مختلف نانوالیــاف ازجملــه تخلخل، شــکل، قطر، ضخامت و آرایش می تواند کنترل شود.

 
تعداد بازدید: ۱,۷۸۸
امتیاز را وارد کنید
نام را وارد کنید
ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 400
نظر خود را وارد کنید