>
Loading

سرویس بهداشتی آنتی باکتریال

کد محصول: 175
ناموجود
سرویس بهداشتی آنتی باکتریال
معرفی محصول:
 این محصول، سرویس بهداشتی آنتی باکتریال است که حاوی نانوذرات اکسید روی است. سرویس بهداشــتی آنتی باکتریال دارای ســطوحی با قابلیت ضد رشــد میکروبی است. این گونه سرویس های بهداشتی با موادی پوشیده می شوند که میکروارگانیسم های خطرناک مانند باکتری ها، ویروس ها، قارچ ها و سایر میکروب ها را نابود می کنند. کاربرد اکسیدروی در بیوپزشکی و حوزه های ضدویروسی ناشــی از زیســت سازگاری آن نسبت به سایر اکســیدهای فلزی، حاللیت آن در محیط های قلیایی و ســطوح منقطع دوقطبی آن اســت. نانوذرات در چرخه حیات و اکوسیستم پایین ترین درجه سمیت را از خود نشــان می دهند. خاصیت آنتی باکتریال مناســب نانوذرات اکســید روی ناشی از سطح ویژه افزایــش یافته به دلیل کاهش انــدازه ذرات و در نتیجه افزایش واکنش پذیری این ذرات، همچنین خــواص فوتوکاتالســیتی و فوتواکسیداســیون در تمــاس بــا اجــزای زیســتی و شــیمیایی آن ها اســت. اســتفاده از نانوذرات اکســیدروی باعث حصول خواص آنتی باکتریایی ناشــی از افزایش سطح ویژه، واکنش پذیری بیشتر و خواص فوتوکاتالیستی مناسب است.
مشخصات فنی:
 بهبــود خاصیت ضد میکروبی نســبت به نمونه شــاهد و حصول فعالیت ضــد باکتریایی بزرگ تر از 2 لگاریتم استفاده از نانوذرات اکسیدروی با اندازه ذرات کمتر از 100 نانومتر  استفاده از اکسید روی با ساختار هگزاگونال و با درصد خلوص 99/5%.
مجوزها و تأییدیه ها:
گواهی نانومقیاس
 
تعداد بازدید: ۱,۱۱۲
امتیاز را وارد کنید
نام را وارد کنید
ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 400
نظر خود را وارد کنید