>
Loading

مولد پلاسمای سرد اتمسفری برای تحقیقات صنایع غذایی

کد محصول: 190
ناموجود
مولد پلاسمای سرد اتمسفری برای تحقیقات صنایع غذایی
معرفی محصول:
تخلیــه ســد دی الکتریک روشــی جدید و خلاقانه برای تولید پلاســمای غیرحرارتی اســت که اخیراً به طور گســترده ای در شــاخه های مختلف علم و تکنولوژی مورد توجه قرار گرفته است. تخلیه ســد دی الکتریــک، یــک تخلیه الکتریکی بین دو الکترود اســت که حداقل یکــی از الکترودها با یک لایه دی الکتریک پوشــانده شــده اســت. اعمال ولتاژ متناوب بر الکترودها منجر به ایجاد پلاســمای غیرحرارتــی ســد دی الکتریــک در فشــار اتمســفری می شــود. از جملــه کاربردهــای ایــن تکنولوژی در صنایــع غذایــی و کشــاورزی اســت. میکروب زدایــی ســطح غــذا و جوانه زنــی بــذر، دو کاربــرد جذاب پلاسمای غیرحرارتی است که می تواند تغییرات بزرگی در صنعت آینده به بار آورد. اثربخشــی این دســتگاه بر میکروب زدایی و مهار فعالیت آنزیمی در برخی از محصولات غذایی توســط مرکز تحقیقات کشاورزی تایید شده است.
مشخصات فنی:
 •  ابعاد: 45(عرض) - 70 (طول) – 60 (ارتفاع )سانتی متر
 • وزن: حدود 50 کیلوگرم 
 • ولتاژ ورودی: V 220 AC ،Hz  50 ،تک فاز (مقاومت زمین کمتر از 5/0 اهم)
 •  ولتاژ خروجی: ولتاژ متغیر kV 0-25  ،Hz 50
 • ولتاژ متغیر:KHZ 6-20 ،KV 0-10
 • اندازه محفظه آزمون: قطر 22 سانتی متر
 •  فاصلــه الکترودهــای محفظــه آزمون: قابــل تنظیم 0/5 تا 5/2 سانتی متر
 •  مواد مورد پردازش: مواد نارسانا 
 • گاز کاری در محفظه آزمون: هوا 
 • زمان پردازش: قابل تنظیم (مد تناوبی و پیوسته)
 • پروب جانبی: جت پالسمای سرد، پروب پلاسمای سد دی الکتریک

تعداد بازدید: ۶۳
امتیاز را وارد کنید
نام را وارد کنید
ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 400
نظر خود را وارد کنید